Tuesday 2 April 2019

Cosmoglotta A 069 (mar-apr 1930)

= COSMOGLOTTA =

Oficial organ del Occidental-Union
Consacrat al developation, propaganda e aplication de
Lingue International Occidental

Redaction e Administration: Postlach 10, Mauer bei Wien, Austria.

Annu IX Nr 2   Marte, April 1930   Numeró 69


Contene: Cronica, pg. 25. - Complet grammatica (III. Derivation: B. Sufixes productiv: 1. Sufixes nominal productiv: -li ... -ut), de K. Janotta, pg. 37. - Nationalitá, de J.W. Goethe, pg. 41. - Fate, de Dr. C. Schoiko, pg. 41. - Impertinentie, de Jtt., pg. 42. - Ver aspect del guerre, de E.M. Remarque, pg. 42. - Propaganda per OdW, de central Oficie, pg. 43.

CRONICA

Libres

« BIBLIOGRAFIO DE INTERNACIA LINGVO de P.E. Stojan, licencito en sciencoj ». To es li titul de un grandiós fundamental ovre just editet del UEA (Universal Esperanto Asocio, 1. Tour de l'Ile, Genève). Precie. sv. fr. 12,50.

Ti grand volume (560 págines in formate 160 x 240 mm) contene li til nu max complet colection de materiales publicat pri li tema de un universal lingue, includet anc pasigrafies, codes, logistic sistemas etc. Es mentionat plu quam 6 400 numerós, contenent libres, gazettes, revúes, indicationes in ovres etc.

It es un ovre de grand valore por li interlinguistica, mersiand a Mrs. Alice V. Morris (New York), nascet Vanderbilt, honorari secretariessa de IALA (International Auxiliary Language Association), quel ne solmen dat su auxilie por li financial garantíe de ti ovre, ma quel anc colaborat in li redaction e corection.

In general it es un digni monument al juveni pioneros cadet in li grand battallie por un grand idé. Quam monument it esset pensat naturalmen por Esperanto, quel ha fat li max productiv labor in ti campanie, e anc have li max mult abnegativ fidel victimes. Anc li presc 260 págines consacrat al publicationes in e pri Esperanto contene 80% morites. Anc ti folies es un epitafie de un grand sepultoria. To on ne mey obliviar, vidente li grand númere de editiones!

Si on compara ti quantitá, publicat durant 40 annus in li 200 000-popul de Esperanto con ti del micri popul estonian de un million in essentie agricultural, contenent anc infantes, li comparation ne es tre incorageant por li movement international. Nam li production del estonian in li ultim 10 annus es ne 5 vezes plu grand quam


-26-

Esperanto, ma 25 vezes, e si on considera li quantitá del printage, it posse atinger lu centuplic.

Que li « Bibliografio » es un ovre propagandistic anc por li extran publica, on posse vider per mult micri coses. Unesimmen li Esperanto-text es tre concis e minimal, pro que omni publicationes e anc citates ex ili es dat in li original lingue. Adplu es aplicat del autor un ingeniós tric. Por que li neutral publica ne mey esser chocat per li detant «kaj», on ha substituet it per «&»!

Simptomatic por li actual situation del question del L.I. es que li autor absolutmen abstene se de picaturas al adresse de Ido. Ni un parol pro trahition de L. de Beaufront: mem un portrete de L. Couturat es insertet. «De mortuis nil nisi bene». Ma tant plu tal picaturas e secret ataccas recive Occidental, Kosmoglott e Cosmoglotta, quo pruva que in li ductent circules de Esperanto on nu ha bon comprendet li dangere representat per Occidental, ne al triumf del idé del L.I. ma del sistema Esperanto.

Ti ataccas e assertiones es sovente grotesc. Pri li autor de Occidental Stojan parla sempre quam pri un ex-volapükist, benque ti periode durat solmen un demí-annu, e poy  6 annus il laborat por Esperanto e esset un del unesim autores in Esperanto. Por exemple Stojan scri (pg 447): « Li autor del nu agitant Occidental de facte continua li tradition de Volapük, ... noi do ne va esser surprisat si li objectiv futur historie va constatar, que Volapük ha efectet quam retrograd element, nociv por li ver progress del mundlingual movement » (scilicet por Esperanto!). Regretabilmen Stojan ne di quo il ha trovat volapükistic in Occidental. Probabilmen ti sol cose va esser li -s final del plural! Vermen on posse solmen rider pri li idé que Occidental have tendenties retrograd e volapükistic!

Anc li nómine Occidental da a Stojan li ocasion (pag. 514) asserter que ti lingue have solmen li scope contentar li occidental popules. Regretabilmen il ne di nos quo «oriental» trova se in Esperanto! Noi pensa que just li analitic structura de Occidental va plu pleser al orientales, quam li sintetic de Esperanto. Il asserte anc que asiates va trovar desfacil paroles quam «stalplum, strax, stradrelvia» etc., ma esque Esperanto ne possede simil paroles? P.ex. «fermriglos, disshirbati, forjhetajhbulo, artmetia, stratshprucilo» etc.?

Sur li págines 63 sur nr 238 li idés de De Brosses pri li lingue international (i.e. que it deve esser excerptet ex li lingues existent) es nominat «profundmen just», e li autor constata que Occidental realisat ti idés, ma obtenet «malan rezulton», quo omni non-esperantist comprende quam resultat «mal», i.e. non-bon, ma quel significa in Esperanto «contrari». Por parar strax li reprocha de un intentet miscomprensibilitá, Stojan advere continua: «tute kontrauxan cxe(?) la unua ideo de De Brosses»: ma ti aposition ne impedi li miscomprension.

Il di que li orientales ne conosse li duplic consonantes, ma esque in tot ili conosse li latin lítteres? Ma que asiates in lor lingues ne conosse diferentie de long e curt síllabes, es un vermen grotesc


-27-

assertion. Forsan on ne scri les, ma ne existe lingues in queles omni síllabes e sones es egal long! Ma paper es pationtios: «Assertare audacter, semper aliquid haeret». E esque Esperanto self ne scri «finno, Finnlando, gallo, Gallujo»?

Stojan torna se contra li societé Kosmoglott, pri quel il repeti fals assertiones (pg. 197) ja pluri vezes refutat. Li autor descri li pre-historie del societé «Kosmoglott», e con despite il asserte que li revúe «Kosmoglott» ha procedet ínjust per propagar Occidental. On crede vider li penas constructer denove un mite de trahition de Esperanto pri nascentie del Occidental-Union (quel es mortat per silentie, malgré que omni altri micri organisationes de L.I. es mentionat), quasi un repetition del «bofrontajho»? Li animositá torna se ultra al autor de Occidental anc contra L. Linzbach, li max impartial hom possibil, li ovres de quel sub nr 864a es caracterisat in lapidari maniere: «ni su 'transcendent algebra', ni 'Mathematische Ideographie' ne ha necos comun con matematica».

It es damage que per tal excursiones li autor detrimentat li pur scientic caractere e alt valore de su meritosi labor.

E in vice tractar li problemas vermen scientific del interlinguistica per dar p.ex. excerptes ex li revúes Progress, Progreso, Mondo, Interpretor, Kosmopolit, Linguist, Kosmoglott etc. etc. on constata in mult locs, esque es usat ci e ta li formes «Arablando» o «Arabujo» o «Arabio», «Meksiklando» o «Meksikujo» etc etc (vide nrs 1895, 1909, 1911 etc.)

Tre interessant es li sequent passus in li «enkonduko» del ovre (pg. 15): «Un comparation de ti elementes semblantmen disperset in li témpor e tra li spacie, ducte al constatation que Esperanto ne aparit subitmen, quam «deus ex machina», quam isolat product de un hom, ma que it cristallisat se poc a poc, absorptente se self ex li oportun medie e profitante conscientmen o ínconscientmen ex li anterior labores de antiqui epocas.» E por sublinear to, noi lee sur pg 470 pri li ovre «Palais de 64 fenêtres» de J. de Ria (nr 5691): «lingue a posteriori, de quel li aspect posset suggester a Zamenhof li fonetica de Esperanto». To es un nov vispunctu del nascentie de Esperanto, quel secun li oficial «Historio» saltat ex li cerebre de su autor quam Atene ex li cap de Zeus.

Mem plu interessant es li constatation que IALA auxilia sistematicmen singul projectes de lingues (pg. 194), p.ex. Ro per su honor-secretariessa (nr 6248) sam quam li present ovre.

Li capitul pri li «Kritiko de Esperanto» (pg. 458 e sequentis) monstra un ver heroisme e self-abnegation de autor e editoría, ambi va esperantistic. Noi cita li critica de André Blondel (pg. 459) ex su raport córam li congress del «Association française pour l'avancement des Sciences» 1904 in Grenoble. «Por li propagandistes del nov lingue international... Esperanto es un sorte de Coran de quel Zamenhof es li Mahomet, e omni critica sembla les presc sacrilegie... Li alfabet... es deplorabil e posse esser explicat solmen per li habitudines slavi. Li admiration por li grammatica esperantic es tre difuset, e támen, si on examina it con impartialitá, on ne posse reputar it superior quam ti de Pirro 1868... Li adoption del


-28-

final «a» uniformmen por omni adjectives... imposi ínutilmen al lingue un molest monotonie... li supression del articul índefinit «un» sembla un economie quel va genar omni popules europan... Dr. Zamenhof... opine quam preferibil usar un «macédoine» de radicas heterogen con li intention compleser un por a omni adherentes...»

Ma anc ci on vide li cáos (o intention?) in ti ovre, nam un del max grav ovres del critica contra Esperanto es indicat solmen per un linea ínsignificativ in li capitul pri li critica de Esperanto (pg. 459), ma che li ovres por Esperanto it es tractat per un long excerpte in lingue german e quelc lineas in Esperanto (pg. 256). In ti lineas noi trova li sequent vermen interessant confession: «Quelc esperantistes, mem pos plurannual usation de nor lingue, ne posse corectmen aplicar li acusative, si lor patrin lingue ne conosse it».

Que un unesim tal labor ne posse esser absolutmen complet, es comprensibil, e si in fine noi da un liste de complementes, to ne es por criticar li autor, ma por contribuer a un suplement quel mey coronar ti ovre. Noi deve anc constatar que li reproduction del images es ínartistic e ínhabil. Li statisticas es dilettantic e miscomprensibil, mem fals. Li tipografic execution es sin modern gust e mem salop; p.ex. li págines 7 til 12, 19 til 26 ne es numerat. Li arangeament es ínpractic; li ultim fact es ja pruvat sur li págines 3 til 6 o sur li ultim págines. E ti sistematic index mem ne contene li numerós del págines; li duesim e triesim parte del ovre es anc ne specificat in li index secun numerós del ovres (ni secun págines). Altri indexes es disperset sur li págines 20 til 25, 527 til 557; li liste del usat «mallongigoj» (abreviationes) es posit sur li págines 25 e 26, ma altri abreviationes es indicat sur li págines 210, 211, 306, 468, 517 e 528. Per un parol: un «cáos».

Ci seque quelc remarcat erras e omissiones por corecter les in un futur suplement.

Inter li lingues manca: (1) «Auli» (E. de Wahl), specimen in Discussiones nr 2, 1909, e in li «Comparaisons des divers types actuels de langues internationales», 1912 (edition de Belga Sonorilo). (2) «Omo, jazyk celoveka» (V.j. Vengerov) Svertlovsk, tsentromlat 1927.

It es fals que «Kosmopolit» havet solmen 3 numerós. De Wahl p.ex. possede mem li nr 13.

Li redactor de «Cosmoglotta» ne es de Wahl, ma ingeniero E. Pigal in Mauer bei Wien.

Sur li págine 296 manca li grass indication del lingue sved sur li margin apu nr 3093, sammen sur li págine 510 apu nr 6249 li indication «Ido»: sur li págine 513 on trova sur li margin li indication N in vice de «Occidental»(!?).

Che «Volapük» manca un considerabil númere de editiones: In li chinés-volapük gazette «Van Kuo t'uny hua tzu tien» es mentionat li vocabularium chinés-volapük de sr Polette, mancant in li «Bibliografio». In plu:

Proschko - Vomagledom, trad. R. Gunert, editor K. Kravani, Wien VII., Mariahilfer Straße 64.-29-

Andersen- Magabuk nen mags, trad. Dr. Lederer, editoría Mayer. Eduarh Heinrich, Leipzig, Roßplatz 16.

Manca li sequent gazettes e revúes volapükic:

1) Volapükabled zenodik: de Wahl p.ex. possede li annu-colecte VIII de 1888.
2). Volaspodel, C. Sprague, New Orleans, U.S.A.
3) Musam, M. Schumen, Halle.
4) Spodel Volapükik, R. Böger, Hamburg.
5) Yomi Uri Jimbun, Tokio.
6) The Volapük Journal, M. Hain, London.
7) Volapükabled Tälik, Amoretti, Torino.
8) Volapükel nedänik, J. Brackmann, Harlem.
9) Bevünetik nuns konfidik, A. Nilson, Gefle.
10) Volapükaflen jveizik. C. Schmidt, St. Gallen.
11) Revista del Ateneo Caracense y centro volapükista Español. Iparaguire. Quadalajara 1888, continuation del EL Volapük in Madrid 1885.
12) Mitteilungen des wissenschaftlichen Weltsprachevereines. Wien, Darwingasse 7
13) Volaspodel, New York, mensual, Nov. 1887 - x, juntet al The Office, 3 7, College Place, N.Y.

Un tal grand númere de volapük-gazettes es un poc strangi e monstra in ti direction un cert descuidositá, proque ancor hodie vive un cert númere de volapükistes queles vell har posset dar informationes, inter altres li incriminat ex-volapükist e poy autor de Occidental, tam plu que in un post-cart del 11. XI. 1928 il scrit a sr Stojan «A propos, pro quo Vu ne misse me li «Bibliografie» de 1885-1925? Ci yo vell posser junter quelc editiones probabilmen ne conosset a vos». Do it sembla que ti manca esset plu politica quam descuida. 13 volapükgazettes plu, to representa un infortiation del mispreciat Volapük.

Pri «Occidental» manca li sequent editiones:

Alfabet del Stenografie International (Cosmo-Stenografie), Marius den Outer, Rotterdam.
Occidental, ett Västerlandski Kultursprak, de Mag. A.Z. Ramstedt, Helsingfors 1927.
Problém jazyka mezinárodního, O. Multis, Brno, 1928.
Konec Babylonu, Jan Amos Kajs, Brno.
Postcart-curs de Occidental, J.A. Kajs, Brno, 1925.
The problem of an I.L. and its solution in «Occidental» the language of international words, Eric Biddle, Chester, 1928.

On ne save esque to es un metode por diminuer li valor del adversario, o del merce quel on vole comprar.

Altri ovres ne contenet in li present libre es li sequent:

Osias Parnes, Weltsprache, Wien, 1901.
J.G. Büsch, Gewinnt ein Volk...?, Berlin, 1787.
Joh. Mons, Die Weltsprache, Prag 1888.
***. Einführung der Weltsprache. Wien. 1875.
Elie Courtonne, Langue auxiliare néo-latine, Nice, 1887.-30-

Paul Steiner, Pasilingua, Berlin, 1888.
Paul Steiner, Zwei Weltsprachensysteme, Berlin 1888.
Rivarol Antoine, De l'universalitá de la langue française, Boston, 1919.
Holman, Der Universal-Dolmetsch, Graz, 1870.
P.S., Ricerche e proposte intorno ad una lingua universale, Milano, 1846.
Pietzker, Friederike, Ueber die Möglichkeit einer künstlichen Universalsprache, Hamburg, 1889.
Janotta, K.A., Wörterbuch Ido-Deutsch, Wien, 1920, Anzengruber-Verlag.

In li capitul del stenografies international manca «Panscrit» de Scheithauer (adaptat de E. Pigal) e inter li Esperanto-stenografies brillia per absentie li conosset «Rapidskribo» de Scheithauer, probabilmen pro que Scheithauer propaga Occidental.

Un erra es sur págine 22 li enumeration de Edilo quam lingue: it esset un propaganda-folie por Ido.

To es solmen li resultate de un curt revision; ma noi es convictet que noi vell posser augmentar ti liste del mancant ovres in un deciplic e mem mult plu grand dimension, si nor coidealistes del naturalistic scol del lingue international vell colaborar pri li revision del present libre. E ti circumstantie es tre regretabil; nam quande va revenir li possibilitá de editer un tal ovre?   EW., Jtt., EP.

*

LI QUESTION DEL TEMA VERBAL E DEL SONES MOLLAT IN LI LINGUE INTERNATIONAL, studie presentat al Occidental-Academie, de Mag. phil. A.Z. Ramstedt, A. Creux, Dr. J. Aschwanden, Dr. H. Nidecker, Occidental-Buró, Chapelle (Vaud), Svissia, 1930, 230 x 260 mm, 34 págines, staplogramma. -- Regretabilmen ci manca li loc por recenser li detallies del articules del quar autores pri li sam tema. Ma on posse vider que ti problema ne ja es plen clarificat, nam li quar autores ne posset interconcordar pri unitari propositiones. Ma noi espera que li labores del Comité Linguistic va developar un plu profund exploration de ti tema talmen que in fine li Academie va posser far su decisiones secun li propositiones del Comité. Noi recomanda a interlinguistes queles ocupa se detalliatmen pri teoretic interlinguistica, comendar ti brochura tre interessant che li editoría; li precie es fr. sv. 0,50.   Jtt.

CURS DE OCCIDENTAL Lingue International modern por angleses, de Eric Biddle. Editorías: Occidental-Buró, Chapelle (Vaud) e The British Occidental Society, 18, Meadows L. Chester (Anglia). Precie sv. fr. 0,50 (ö S. 0,70. Per facil leturas, comensante con li historie e avantages de Occidental, li brochurette introducte in li elementes del lingue. Li final articules humoristic es ilustrat per li conosset maestroplum de Prof. Ric. Berger. Benque li curs es tre curt, it totalmen sufice por auxiliar angleses comprender e scrir Occidental textus. Por ulterior perfection in expressiv usada del lingue li comensante posse continuar per leer li Complet Grammatica ja redactet in Occidental.-31-

Li caderne have un interessant vocabularium (reading key) contenent usual paroles comprensibil ne ínmediatmen a persones queles save solmen anglés. Ti liste simultanimen es un eloquent demonstration por li excellentie del fundament de Occidental pri tal paroles international de latin orígine por queles anglés have germanic teles. Interessates anglofil del lingue international forsan vell demandar formar divers paroles del L.I. fro paroles anglés: p.ex. de: friend (vice amic), year (vice annu), to open (aperter), heart (cordie), easy (facil), happy (felici), moon (lune), nose (nase), name (nómine), to forget (obliviar), to lose (perdir), to follow (sequer), to fear (timer), to sell (vendir), green (vice verd) etc. Ma sr Biddle instructe nos in su ingeniósmen composit clave de letura que anc ti de su conationales queles have null saventie de extran lingues, comprende ti Occidental-paroles per li angles orfan derivates: amicable, annual, aperture, cordial, facility, felicity, lunar, nasal, nomination, oblivion, perdition, sequence, timid, vendor, verdure, etc.   E.P.

DICTIONAIRE FRANÇAIS OCCIDENTAL de Ric. Berger, Occidental-Buro, Chapelle (Vaud), Svissia: 315 págines staplografat, 180 x 220 mm, sv. fr. 3,-. Ti ovre es li resultat de un vermen grandiós labor, tre valorós por li propaganda de Occidental in li landes de lingue francés. It contene li traduction de circa 12 000 vocabules francés.

HISTORIETTES in Occidental con traduction francés. De Ric. Berger, Occidental-Buró, Chapelle (Vaud), Svissia: 50 págines, 230 x 180 mm, staplografat; sv. fr. -.50. Li articules reunit in ti opuscul es destinat a ti homes, queles pos studie del «Cours complet d'Occidental» (vide nr 68, pg. 3) desira perfectionar se. Pro que li leturas es in Occidental, ti libre es anc leibil de persones ne savent li lingue francés.   Jtt.


IDEOGRAPHIE MATHEMATIQUE, étude du langage philosophique par Jacob Linzbach (28. Rue Ducouëdie, Paris XIV), 3 fr. fr. por chascun numeró. Sr. J. Linzbach, li conosset pasigrafist, quel ha editet su unesim prova ideografic sub nómine de «Transcendent Algebra» in li unesim brochurette del movement Occidental e in lingue Occidental nu pos 8 annus presenta se al publica con un plen matur sistema. Il edite su ovre in cadernes de 8 págines. On posse esser ye divers opinion pri li practic aplicabilitá de un tal matematico-filisofic pasigrafie, ma it es cert que li profund e original idés del autor va dever interessar omni modern filosof e linguist. It es conosset que mult fundamental progress tecnic ha esset debit al fantastic idés de pensatores e experimentatores. It es suficent mentionar li meditationes astronomic, li luderíes electric, e li enorm signification quel ili ha atinget in li modern témpor. Noi save que anc li lingue chinesi esset in comensa un ideografie, poy desaparit in su claritá per manual scrition. Ma ti ideografie es un ligament cultural de omni ost-asiates. Pro to un tal standardisat pasigrafie anc por nos forsan posse haver in futur

-32-

un tre practic signification in tal libres queles vole standardisar logic, filosofic, tecnic e altri conceptiones quam p. ex. enciclopedies, lexicos descriptiv etc. On save que p. ex. un parol de un lingue nequande coresponde absolutmen a un tal de un altri lingue in su significationes. Li adjuntion del absolut logic ideografic signe ci do vell posser esser de grand importantie.   E.W.

Jurnales

OVRE, biblioteca in Occidental, serie 1930, nr 1, Tábor 1005, CSR, Editoría del Ovre. Sub li redaction de Professor Pásma, Presidente del Occidental-Academie, apari nu quam bimensuale in liverationes de 16 págines depos 1 februar ti biblioteca con li precie de abonnament de 0,40 dollar, 1,70 RM, 2,10 sv. fr., 2,80 ö. S. Numeró 1 contene «Europa e Asia» de Romain Rolland e «Ú es mi hem?» de Konstantin Balmont. Ti biblioteca oferta un excellent letura por nor coidealistes e monstra li aptitá de Occidental por li bell litteratura.

HELVETIA, nr 13/14, 24 págines, contene un triesim concurs de traduction. It consiste in traducter de D a Occ li «Einleitung» al libre «Occidental, die Weltsprache»; li premie es un oleo-pictura in valore de 100 francs sviss. Li premie del duesim concurs ne posset esser adjudicat, pro que null traduction esset suficentmen precis. Ma on inserte li traduction de senioretta Wilma Huber, studianta de real-gimnasie in Wien. In ultra ti caderne contene mult leturas, in par con indicationes vocabularic in german.

INTER NOS, bulletin propagativ del British Occidental Society, nr 4: Quo es Occidental? Anuncias; un opinion; litteratura; etc.

LA GAZETTE COMERCIALE nr 2, Paris, 8 febr. 1930, contene un dialog quel monstra que on aprende li lingues natural e fa mem excellent exámines pri ti lingues, sin saver aplicar les in li practica. Per un bon specimen de un epistul comercial li autor del articul, L.L. Ravasse, pruva li facil aplicabilitá e comprensibilitá de Occidental.

LA GAZETTE COMERCIALE, Paris, nr 3, accentua li ínmediat usabilitá de Occidental e demonstra it per un textu specimen.

La CHRONIQUE ARTISTIQUE, Paris, nr 2, contene un articul de sr de Guesnet pri li tema «Le Professeur Meillet et l'Espéranto», ú li autor monstra, que li esperantistes utilisa ínjustemn al favore de lor lingue un frase del eminent linguist. In un altri articul comensat in Occidental e finient in francés sr Ravasse raporta pri «Un extraordinari experientie», i.e. pri «un hom quel aprende Occidental in quelc hores e sin grammatica», un notario de Biel (Svissia).

LA CHRONIQUE ARTISTIQUE, Paris, nr 3, inserte un epistul del Societé de Nationes, in quel es constatat, que li Societé de Nationel ha fat null decision pri li problema de un lingue universal, e que it mem ne declara se in favor al un o altri del artificial lingues. In plu ti numeró contene un long e interessantissim articul de sr de Guesnet,


-33-

li presidente del Occidental-Societé de Francia. In ti articul li autor monstra li base de Occidental in li paroles international.

LE MESSAGER INDUSTRIEL (Paris), nr 1, contene un articul de L. Ravasse anunciant li ovre «Occidental, die Weltsprache» e accentuant li merites de nor patron Hofrat Walther Keller. Li articul comensa in francés e fini in Occidental.

L'ESPERT FRANÇAIS, Paris, nr 3, publica un curt articul de L. Ravasse por Occidental e in grand part in Occidental.

LE POLYGLOTTE (10, Rue Claudot, Nancy), nr 5, contene li regules de pronunciation in Occidental e un curt letura de M. Guilbert. Li tot articul es scrit solmen in Occidental, un imitand methode.   Jtt.

In UPPSALA NYA TIDNING un esperantist ha citat un judicament del famós scientist e laureate del Nobel-premie, Prof. Robert Bárány, Uppsala, pri li instructori metode de Pastor Che, usat del esperanto-instructor Sr Seppik. Ti judicament esset misusat talmen que un letor posset creder, que Prof. Bárány vell har atestat que li eleves ja pos micri númere de leciones esset capabil mastrisar esperanto. Pro to Prof. Bárány prendet li parol in li nominat jurnale, ex quel noi cita: «Malgré li grand pedagogic habilitá de Sr S., atestat de me, e li interessant metode de instruction del pastor Che, li conossenties del eleves pos li curs naturalmen es tre limitat e nequi posse conversar líbermen in esperanto. Por me esperanto es un lingue tro artificial con tro mult novformationes lingual e deformationes de paroles ja internationalmen usat. Yo trova que li nov lingue occidental es un lingue considerabilmen plu bon composit, quel omni hom conossente plur lingues, posse ínmediatmen comprender, e li studie de quel da a ti qui ne conosse foren lingues, un grand númere de paroles internationalmen usat, sin deformar les.»

Li sved jurnale GEVLE-POSTEN contene li 15 marte un articul propagativ por occidental del preceptor Sr B. Östergren, Forsbacka.
C.E.S.

ADAXL, Impartial folies por conservation de sudgerman specie, organ por cultura e sentiment viennés (Wien XIX., Reithlegasse 16), nr 56 con grand simpatie raporta pri Cosmoglotta e Occidental. Li referent Ch. H. con fin comprension lauda que Occidental es fundat sur li classic fontes del europan cultura, queles in ti lingue organicmen es transplantat in li modern vive.   E.P.

ESPERANTO, Genève, nr 355 (3), contene un significativ articul «Li contenete de nor lingue» ex quel noi cita li lineas sequent. «Ples ne creder, que li final victorie de Esperanto depende del un o altri change de regulament, it depende in prim del contenete del lingue...Si nor lingue deve successar per su merites apu li potent lingues national, ne sufice su facilitá; noi deve dar it un propri contenete. Li materiale existe e atende li medie de expression.» Do on sercha un garantíe por li final victorie.


-34-

HEROLDO DE ESPERANTO (Köln), nr 7, publica un articul «Parolantaj filmoj en Esperanto» in quel on lee: «Noi deve esser conscient que un film in Esperanto vell posser aportar li dangere que pro li relativmen minimal present comprensibilitá it ne va obtener li success desirabil por li fabrica... va evenir quam con un film anglés: li publica mem va protestar. Ja it evenit regretabilmen por exemple durant li International Stenographic Congress in Budapest que un part del participatores protestat contra li usation de Esperanto, quel li majorité ne comprendet. Durant li international Congress por Comercial Instruction in Amsterdam li congressistes ne ocupat se pri li problema del adoption de Esperanto, nam ili constatat, que presc nequel de ili comprende li lingue». Pri Occidental on ne vell har fat tal constatationes.

SVENSKA ARBETAR-ESPERANTISTEN, nr 1, 2 atacca in un articul intitulat «Objektivitet» li redaction del sved calendare «Nykterketsfolkets Kalender», quel in 1929 insertet un articul de Dr. C.E. Sjöstedt, quel articul noi recenset in nr 59 (pag 74). Anc ho-annu ti ci calendare ha insertet un grand articul de Dr. v. Sydow (cp. nr 68, pg 3, de Cosmoglotta). Li du articules esset tam neutral e objectiv quam possibil. Nu, ti ci evident pruva de interesse por Occidental del látere del redaction del calendare ne posset compleser li esperantistes, e it ataccat li redaction. Li articul ne contene altri coses pri Occidental quam «... li ínconosset lingue ...», «it posse forsan retardar li final victorie de Esperanto, ma impossibilmen impedir it.»

INFORMATIONES, trimensual bulletin del Occidental-Societé de Francia (OSF), nr 3. Li «Société de editiones del Expert français» in Paris mette su revúe «La Chronique artistique» al disposition del OSF por comunicationes oficial e por regulari articules in e pri Occidental. It es un grand success de nor francés coidealistes, mersiand in prim a sr L. Ravasse. Li abonnament de «La Chronique artistique» custa 18 fr. fr per annu, a inviar al cassero del OSF, sr Director G. Hobin, 7 Place de Bordeaux, Strasbourg (Post-chec-conto: Strasbourg 94-49). Li contribution por SOF es 10 fr fr in 1930, missend anc a Dir. Bohin. Ad plu ti numeró contene un raport pri li progress de Occidental in li ultim mensus e un liste de litteratura.
Jtt.

Divers

SOCIETÉ COSMOGLOTTA Wien havet li 28 februar su 4-m ordinari general reunion in li Café Mariahilf. On reelectet li comité: presidente Karl Janotta, vicepresidente Engelbert Pigal, secretario Eugen Moess, vicesecretario Maria Mimra, cassero Helene Pigal, bibliotecario Leopold Eckel, revisores Eberhard Lott e Eugen Moess. On electet unanimimen li expresident Ing. Johann Robert Hoerbiger Ilio del presidente del Occidenatl-Union) e exsecretario Ing. Alois Deminger quam membres honorari del societé. Pos quelc decisiones pri mutation del statute sr E. Pigal fat un referate pri li actual statu del international Occidental-movement. In fine sr Janotta


-35-

rememorat que ante 25 annus morit in Wien li grand interlinguist Julius Lott; e que noi nu posse constatar con joy que nu su grand-nevo sede inter nos quam coidealist.   E. Moess.

SVENSKA OCCIDENTAL-FÖRBUNDET (Sved Occidental-Federation) havet su reunion annual in Uppsala li 23 marte. Li sequent comité directiv esset electet: Docent C.W. von Sydow, Lund (presidente), Apotecario Albert Haldin, Eskilstuna (vice-presidente), Dr. C.E. Sjöstedt, Uppsala (secretario e cassero), Dr. Bertil Blomé, Göteborg, e Cand, Lars Dahlerus, Stockholm. Li Federation confirmat su decision adherer al Occidental-Union quam membre regional, e anc resoluet devenir associate del novfundat Svenska Occidental-Förlaget (Sved Occidental-Editoría), li scop de quel es editer manuales, lexicos etc. in occidental por svedes.   C.E.S.

Professor Dr WIESLAW DE JEZIERSKI ha adheret per un epistul de salutation a Occidental. Ti adherentie have un grav signification por nor movement. Esperantist, poy Idist, il devenit 1921 «socio» de Academia pro Interlingua, «vicethesaurario» e membre del «Consilio Directivo» de ti societé. Il esset nominat in 1927 lector honorari de Grammatica comparativ de lingues artificial in li Universitá de Cracovie. In li annu 1929/30 il discurset pri (1) grammatica de Esperanto in luce de critica, (2) grammatica comparativ de selectet lingues artificial. Durant 1930/31 il va discurser pri Occidental.

Senior KARP WALLON, un del max ancian esperantistes, «Senioro de la germana kaj tutmonda esperantistaro», autorisat nos interter su nómine quam amic de Occidental. Il esset antey volapükist, devenit esperantist in comensa de 1889, es fundator e membre honorari de plur Esperanto-societés, possede li diploma «pri scienca kapableco» del German Esperanto-Institute e es autor del esperanto-stenografie «Rapido», translatet del oficial german unitari sistema stenografic, e quel ha esset aprobat del German Federation de Stenografos quam unic valid translation. In ultra senior Wallon ha publicat mult alticules e fat mult discurses por Esperanto. Sr. Wallon scri al Central Oficie que il devenit adherent de Occidental per letura del Novial-libre «Eine internationale Sprache» de Prof. Jespersen traductet in german per Dr. Auerbach.

GENERAL H. SEBERT, li nestor del Esperanto-movement ha morit li 1925 januar in Paris in li etá de 92 annus. Il esset un del max remarcabil adherentes del lingue de Zamenhof e aportat a Esperanto ne solmen li autoritá de su nómine, su vast conexiones, ma anc su energie e su grand financial subsidies. Ja in 1898 il presentat junt con professor Ernest Naville un raport pri Esperanto al francesi Academie de Scienties, de quel il esset membre desde 1892. Pos li unesim Esperanto-congress il fundat li «Centra Oficejo», quel auxiliat li movement in maniere excellentissim, precipue anc durant li crise idistic.   Jtt.

*

Occidental-interessates in WIEN recive omni Occidental-litteratura in li librería «Dürerhaus», VIII. Langegasse 3 (de Lerchenfelder Str. 10).


-36-

COMPLET GRAMMATICA

Composit de K. Janotta, revidet de E. de Wahl e organisat de E. Pigal.
(4-esim continuation)

Nov abonnates de Cosmoglotta recive li partes anterior del complet grammatica per li administration de Cosmoglotta contra payament de ö. S 7, o 1 dollar.

III-esim Capitul: DERIVATION

B. Sufixes productiv

1. Sufixes nominal productiv (continuation)

'''-li''' e '''-men''' posse esser regardat anc quam sufixes derivativ; ma ili es tractat in li anterior capitul che li desinenties; ples vider II.C.

'''-ment''' es juntet al tema presentic e significa «special, concret action, su resultate, su medie». Exemples: (a) de verbes per '''-ar''': abassament, abonnament, commensament, fundament, medicament, ornament, payament, temperament, testament, traciament, tractament; (b) de verbes per '''-ir''': experiment, impediment, nutriment, sentiment, vestiment; (c) de verbes per «consonant+er»: etablissement, movement; (d) de verbes finient per «vocal + er»: arguer, argument; compleer, complement; excreer, excrement; moer, moment, do format in ti ci casus semblantmen del tema primitiv, ma proprimen eveni ci li fenomen del elision del presc ínpronunciat e ergo anc ínscrit sufix formativ -e del tema presentic: excre+e+ment = «excrement», e analogicmen: argu+e+ment = «argument» etc.

'''-n, -nd'''; vide in C.1 in infra.

'''-nt''' juntet al tema presentic, pos i- es intercalat -e; li sufix significa «activ, actent», e forma pro to anc li participie presentic activ. Exemples: (a) de verbes per '''-ar''': debutant, dilettant, fabricant, penetrant, resultant, stand; (b) de verbes per '''-er''': calent, current, decadent, different, dirigent, disponent, eminent, sedent, soluent; (c) de verbes per '''-ir''': audient, finient, morient, scrient. Li participie presentic posse esser usat quam substantive (sin o con -e final), p. ex.: amanto,


-37-

componente, constante, descendente, determinante, li dilettant (dilettanta, dilettanto), dirigent, li dormienta, exponent(e), levante, un moriente, president, proponent, quadrant, li (re)fuientes, representant, resultante, tangente, variante, etc.

'''-ntie'''= -nt+ie; vide che li sufix '''-ie''' e anc che '''-ion''' in supra.

'''-oid''' indica in sciential paroles «de simil specie o form»; ti greg sufix es nu usat con temas ne solmen de grec orígine. Exemples: alcaloid, anthropoid, celluloid, colloid, crystalloid, cycloid, ellipsoid, hyperboloid, metalloid, muscoid, negroid, paraboloid, rhomboid, spheroid, tabloid, trapezoid, trochoid, typhoid, zonoid.

'''-on''' significa un person caracterisat per un typic intern o natural qualitá; buffon, burlon, dorm(i)on, galoppon, glotton, grison, laceron, nocton, peccon, pedon, savagion, spion, sucon.

'''-or''' (juntet al tema perfectic) indica «actent» = FD -eur, LAD -or; exemples: (a) persones: administrator, antecessor, auditor, collaborator, conossor, creditor, curator, debitor, desertor, director, donator, executor, expeditor, furtor, gladiator, imperator, inspector, instructor, monitor, observator, piscator, persecutor, pictor, popularisator, raptor, redemptor, reformator, repetitor, sculptor, secutor, tutor, usurpator, venditor, victor; (b) «machines, aparates»: compressor, condensator, elevator, exhaustor, generator, indicator, inductor, metallisator, mixtor, moderator, motor, perforator, preparator, purificator, radiator, separator, sofflator, tra(c)tor, transformator, ventilator; (c) factores scientific etc: catalysator, divisor, multiplicator, vector.

Un exception es rotor, quel in vice del regulari «rotator» es ínregularimen format del tema primitiv. Ma ti irregularitá veni del ínconossentie de latin che li inventor del parol «rotor»; it es forsan un analogic formation al parol antonimic «stator», quel es bisillabic. Do it ne es un exception de Occidental, ma quasi un parol «extran» acceptat junt con li cose self. Ulterior simil fals derivates del scientie es in electrica: impedantie; in colloid-chimie: dispergator, emulgator, solvatation.

In latin li paroles con -or es nominat «nomina agentis», i.e. nómines del actente. Li derivates, queles significa persones, determina li génere comun (i.e. sin egard al sexu) e li


-38-

sexu masculin; por li feminin on muta -tor in -tressa; vide -essa in supra.

'''-or-e''', juntet al tema primitiv de verbes, significa un statu de psiche, movida, luce, temperatura, p.ex.: amore, ardore, calore, fervore, furore, horrore, splendore, stridore, sudore, terrore, tremore, tumore, valore, vigore. Juntet al tema de adjectives li sufix indica quantitás, valores, p. ex.: altore, grandore, largore, longore, rondore. Ples comparar che -ess in supra li diferentie inter -ess e -ore.

'''-ori''' (con li tema perfectic) significa «quel have intention de ..., es destinat ...», sin que on garanti success, quel on expecta, si on usa li sufix -iv, p. ex.: consolatori, consolativ; obligatori, obligativ; purgagori, purgativ. Exemples ulterior: agitatori, ambulatori, civilisatori, contraditori, creatori, fecundatori, fulminatori, hesitatori, illusori, imperatori, motori, organisatori, preparatori, provisori, scritori (tabul), transitori. -- Tir derivates es proprimen nómines de actent, finient per -or e usat quam adjectives; ma on posse anc formar ti adjectives per -ic e scrir: agitatoric in vice de agitatori, motoric in vice de motori etc.

'''-oria''' (= -or+ia) indica «loc destinat a ...»: ban'atoria, cavalcatoria, conservatoria, crematoria, dormitoria, laboratoria, lavatoria, manjatoria, observatoria, purgatoria, sanatoria, scritoria, sepultoria, siccatoria, trincatoria.

'''-os(i)''' (con s moll) significa «rich in ..., providet de ...»: aquos, delicios, doloros, famos, furios, glorios, grocios, jocos, joyos, leguminos, malicios, monstruos, musculos, mysterios, nervos, ocios, officios, ominos, ovros, pompos, populos, poros, precios, respectuos, sandos, spacios, spinos, succesos, tuberculos, virtuos, vocos, voluminos, derivat de: aqua, delicie, dolore, fama, etc. Pro que mult plurales de substantives fini per -os it es recomandabil usar derivates de tel substantives per li sufix -os con li adjectivic desinentie -i, p. ex.: oleo, plurale: oleos, pro to oleosi, nucleosi, numerosi etc. Remarca: In quelc paroles -os have un signification in poc diferent, p. ex. laborosi (diligent); ingenios, grandios, generos etc.

'''-ott''', augmentativ sufix: brass, brassott; bors, borsott; cultel, cultelott (hacc-cultel); furc, furcott. - Vide li verbal aplication che -ar (g0 in li sequent articul 2.


'''pl†''' = '''-plic.'''

'''-plic''', pos consonantes '''-iplic''' o '''-uplic''', indica «numerales multiplicatori» e es atonic (ínaccentuat) secun li regules in I,C,2: quant, quantuplic; tant, tantuplic; mult, multuplic, du, duplic; tri, triplic; quadr-, quadruplic; sett, settuplic; deci, decuplic o deciplic; deci-nin, decininuplic; duant, duantuplic; cent, centuplic. Ulterior derivates: multiplicar, reduplicar, duplicat. Ti ci sufix deriva se del verb plicar (F plier, A to fold, D falten), do it vell dever esser tractat in li composition; ma pro que su rol de autocton parol es presc efaciat (vide li non-accentuation), it es tractat ci inter li sufixes. In vice de «unuplic» on di simplic, provenient de L semel+plex, it es «plicat in un vez», ma on posse comprender «sin plic, ín-complicat».

'''-t''' juntet al tema presentic forma li participie perfectic: esset, photographat, demolit, constructet; su aplication quam predicat on trova in li VI-m capitul, parte F. Li sam form es anc li preterite: vide in li sam loc. Li participie perfectet es anc usabil quam substantive (con -e final si necessi); p. ex.: li derivate, li contenete; conglomerat, postulat, resultate, quadrat; anc pri persones: amato, perdita, li privilegiates, insclavates, etc.

'''-tá''' significa «qualitá» (F -té, A -ty, D -tät), sovente con intercalation de un eufonic -i- detra consonantes: bon, bontá o bonitá, celebri, celebritá. Altri exemples: (ín)amicitá, bell(i)tá, caducitá, dignitá, homanitá, liber(i)tá, limpiditá, miserabil(i)tá, novitá, nuditá, palliditá, paritá, perfiditá, plenitá, popularitá, possibil(i)tá, qualitá, quantitá, sanitá, suveranitá, universalitá, venerabil(i)tá. -- Pos temas primitiv finient per -i, on usa -e- quam vocale eufonic por distinter it de -itá pos consonantes, p. ex.: contrarietá, ebrietá, notorietá, pietá, proprietá, rancietá, varietá de contrari(e), ebri(e), notori(e), pie, propri(e), rancie, varie; compara anc II,C,2,b.- In derivation continuat li -á desapari, in quelc casus li sufix -tá es extendet ad -tat; vide li parte A, articul 1 de ti ci capitul. Compara le sequent sufix.

'''-té''' indica un totalitá de persones o coses, pos consonantes anc -ité, pos -i -eté: homanitá, laborerité (li laboreros), majorité, parentité, quantité, societé, yunité. On ha proposit usar


-40-

anc -tá in ti ci casus in vice de -té. Ma to es ni desirabil ni necessi secun li sam vispunctus queles pleda por diferentiar -agie de -age; vide in supra che -agie.

'''-ti†''' ha indicat antey (in li unesim form de Occidental) li númeres decenal derivat: duti = 20, triti = 30, ninti = 90. Nu es usat: duant, triant, ninant; vide in supra che li sufix -ant.

'''-uch''' es un sufix diminutiv-depreciativ: borghesuch (= spicero), canuch (= micri cane miserabil).

'''-un''' indica un unité in oposition al colective: grelun, salun, sandun, scalun. Ti sufix venient del numerale «un» es tractat ci e ne che li composition, pro que it have un caractere sufixoid.

'''-uor(e)''' significa «utensil o arangeament sur quel o in quel on fa quelccos»: arrosuore, ban'uore, col'uore (anc: col'ette), flottuore, grattuore, haccuore (= hacc-plate), lavuore, lulluore, machuore, manjuore, melcuore, portuore, rabotuore (= banc por rabotar), reservuor, rinsuor, scrituore, sonuore, svimuore (= pinne), tiruore (= tir-bux, tir-chest), trottuor, vinduor.

'''-upl(ic)''' vide -plic.

'''-ur(a)''' juntet al tema perfectic indica un action concretisat e su resultate; (a) de verbes per '''-ar''': caricatura, creatura, ligatura, quadratura, reparatura, signatura, statura, stuccatura, temperatura; (b) de verbes per '''-ir''': garnitura, investitura, partitura, politura, scritura; (c) de verbes per '''-er''': aperter, apertura; censer, censura, constructer, constructura; flexer, flexura; friser, frisura; glaser, glasura; leer, letura; professor, professura; mixter, mixtura, monter, montura; morder, morsura; rupter, ruptura; sculpter, sculptura; structer, structura; suer, sutura; tonder, tonsura. - Ínregulari es li international derivates «procedura» de proceder (in vice de processura), remedura de remeder, e brochura de brochar (in vice de brochatura). In ultra ples comparar li paroles cultura e natura in III.A,3. Pri li coherentie psicologic del sufix -ion con li sufix -ura e su aplication al verbes dinamic ples comparar sub -ion in supra.

'''-ut''' significa «superabundant de ..., tro rich de...»: barbut, brassut, carnut, pellut, sandut.

(continuation seque)


-41-

LITTERATURA

Nationalitá

In mi poesie yo ha scrit solmen sub afectes. Quo yo ne fa perviver, quo ne brulat me sur li ungules e ne fat me pena, to yo anc ne ha scrit ni enunciat. Poesies de amore yo ha fat solmen si yo amat. Qualmen do yo vell nu posser scrir cantes de odie sin odiar! E, inter nos, yo ne odiat li frances, benque yo mersiat Deo, quande noi esset liberat de ili. Qualmen do yo, por quel solmen cultura e barbarie es coses de signification, qualmen yo vell posser odiar un nation, quel apartene al max cultivat del terra, e a quel yo debi un tam grand parte de mi propri erudition! E in tot it es un propri cose pri ti national odie. Sur li max inferiori gradu de cultura vu va trovar it sempre max fort e violent. Ma existe un gradu, u it desaparit totalmen, e u on sta quasi súper li nationes, e u on senti un felicie o dolore de su vicin-nation, quam si it vell ocaser a su propri popul. Ti gradu cultural esset conform a mi natura, e yo hat consolidat me in it ja long, ante quam yo hat atinget mi sixantesim annu.
Goethe a Eckermann 14.3.1830  Trad. J. Prorók.
-----

Fate

Caesar e Brutus e mani altri Romanes honorabil sedet unquande che li vin, conversante pri temas filosofic. Tande li pessimistic Brutus dit con trist mime: «Fate es omnicos, quirites, solmen fate, e li via del destin es designat nos secun li etern arbitrie del immortales! Benque tu, ho Caesar, considera te quam max potent, tamen ne un legion tu directe altrimen quam li intention del omnipotent fate vole it. Omnicos es solmen fate!»

Ma Caesar deridente le exclamat: «Melancolic amic, quam fals es tu parlage! Omnicos es volentie; quam yo decide, tam yo directe li legiones e me self. Solmen li vili pretext del hom decorageat es li fate, quel deve ceder córam li energic volentie tam quam nebul in li sole. Volentie es omnicos!»

Ma bentost aparet Aglaya, li yun servitora de su dom, e


-42-

dit: «Majestic Caesar, seniora Julia, tu marita, misse me por dir te, que tu strax mey retornar in tu domicilie, proque es ja tard!»

«Ples restar, Caesar, ples restar,» omnis exclamat, e Brutus mocat: «Ples voler, consul, e restar; secun tu opinion omnicos es ya volentie!» Ma Caesar, tirante li mantille circum li epol, dit tristmen: «Fate,» e desaparit.    Dr. C. Schoiko.
-----


Impertinentie

Judico: Quant impertinentie, intrar per fortie in li logí de ti senior in minocte!

Criminard: Li ultim vez, quande yo stat córam vos, senior judico, vu nominat impertinentie, que yo ataccat un senior in plen mijorne, e hodie vu es astonat que yo intrat in un logí in nocte... do qualmen yo deve far?
Secun Daily Herold, London.   Jtt.
-----

Ver aspect del guerre

...Ci tre clarmen on vide li mult vúlneres queles un hom posse haver. Du malades mori pro tétano. Li pelle deveni descolorat, li membres es ínflexibil, e bentost li ocules sol va restar vivent... mem in ti li vive persiste long. Che mult vulnerates li malad membre es suspendet líbermen in aer per penduore; sub li vúlnere es un bassin in quel li pus guttea. Li bassin es evacuat in chascun tri hor.

Altres jace con extensori aparates; pesosi pónderes pende de lor lette.

Yo vide intestinal vúlneres queles es plen de excrementes. Li secretario del medico monstra me li radiofotogrammas de hanch-, genu-, epol-osses totalmen fracassat.

On ne posse comprender qualmen ti mutilat córpores have ancor homal aspect in queles li vive flue su omnidial currentie.

E tamen, to es solmen un lazarete; existe pluri centmilles in Germania, pluri centmilles in Francia, pluri centmilles in-43-

Russia. Si tal cose es possibil, vé, omnicos scrit, fat o pensat es van! Ya, omnicos es mentie o ínsignificant, si li millannual cultura ne posset impedir li versada de ti flute de sangue, e li existentie de tal centmill torturant prisones. Li hospital monstra quo es li guerre.
Ex li libre de E.M. Remarque "In west necos nov",   Trad. S. Lafay.
-----

Propaganda per OdW

Li Central Oficie ha recivet de su colaboratores series de adresses de interessates del problema del L.I. a queles it mey expedir gratuit exemplares de dedication o recension del german libre de introduction «Occidental, die Weltsprache» (OdW). Mult persones e autorités public ja ha recivet li ovre. Ma pro li grand custas del voluminosi libre li Central Oficie absolutmen ne posse continuar li admission gratuit, pro que su revenues mem ne sufice por regularmen editer Cosmoglotta e administrar li Union.

Ma li Central Oficie nu va organisar li propaganda per OdW in sequent maniere: Noi ha fundat un special «Cassa de propaganda per OdW» e peti nor coidealistes payar in ti cassa subventiones queles noi anc specialmen va publicar in Cosmoglotta. In plu noi accepta ulterior adresses a queles noi mey inviar li libre, eventualmen con indication del donator.

Un tal centralisation es necessi por impedir que singul persones recive li libre in du exemplares; durant que altri persones, forsan plu interessat, ancor ne have li libre. Pro ti cause noi anc invita nor colaboratores informar nos quem ili self ja donat o vendit li libre.

Noi ja ha recivet comendamentes por ti cassa. Ma ili ancor es tre ínsuficent.

Do noi peti nor estimat coidealistes inviar nos moné e adresses por li propaganda per OdW.

Occidental-Union
Central Oficie

=====
(in lingue francesi)
IDÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUE

Étude du langage philosophique par Jacob Linzbach, 28, rue Ducouëdic, Paris (XIV0, comporte l'article: Algèbre figurée. Interprétation idéographique de l'équation du premier degré. La souscription de 10 numéros à 8 pages en 8^9:30 francs.


-44-

Occidental, die Weltsprache

Das erste grössere Einführungsbuch!

Beiträge von E. Graber, K. Janotta, E. Pigal, J. Prorók, A.Z. Ramstedt und E. v. Wahl. Herausgegeben von E. Pigal durch die Hauptstelle der Occidental-Union in Mauer bei Wien, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1930. 256 Seiten A 5 (148 x 210 mm)

Inhalt: Vorwort des Herausgebers. Einleitung der Verfasser. Wege und Irrwege zur Weltsprache. Wesen des Occidental. Kultureller und erzieherischer Wert des Occidental. Begründung. Occidental-Kursus in 10 Lektionen. Wiederholung der Sprachelehre in Occidental. Lesestücke. Vergleichstext in 9 Sprachen. Häufigkeitswörterverzeichnis. Aussprüche. Occidental-Union. Cosmoglotta.

Broschiert: RM 5,50 (ö S. 9,50). In Ganzleinen RM 8,- (ö. S. 13,70)

Einschließlich Versandkosten nach Deutschland und Österreich. Portozuschlag ins Ausland: RM 0,30 (ö. S. 0.50).

Mitglieder von Zweigorganisationen der Occidental-Union erhalten auf obige Preise einen Nachlaß von 10%.

Zu beziehen durch die
Occidental-Union, Central Oficie, Mauer bei Wien, Postfach 10.


Rasatori Lames - Rasierklingen - Razor blades

Li compra de rasatori lames es un afere de confidentie. Yo recomanda vos mi

RASATORI LAMES "UNIVERSAL"

ye RM 5,- o öS 10,- por 100 exemplares. It have un cup de ínsuperabil subtilitá e convene al max fort barbe e al max delicat pelle. Por omni exemplare garantíe es dat, ergo null risca.

F.W.H. Hegewald, Solingen (Germania).
----

Abonnament: 3,5 ö. S = 0,5 doll. = 2,6 sv. fr. = 2,1 RM = 16 Kc.

Chec-Contos Postal: Austria: Nr. B-84.868, Occidental-Union, Mauer b. Wien; Germania: München 58.598, Occidental-Union, Mauer bei Wien; Francia: Strasbourg 94.49, G. Bohin; Svissia: II. 1969 F. Langel, Chapelle (Vd); Tchecoslovacia: 29.428 Praha, M. Nedvídek, Tábor.


Eigentümer, Herausgeber u. Verleger: Occidental-Union, Sitz: Mauer bei Wien. Verantwortlicher Redakteur: Ing. Engelbert Pigal, Liesing bei Wien. Druck: Milan Nedvídek, Tábor.

No comments:

Post a Comment

Cosmoglotta A 126 (may 1939)

Annu XVIII -- May 1939 -- No 3 (126)  COSMOGLOTTA CONTENE. - Mitrovich: Interlinguistic central organ. - Berger: Li eterni problema...